ប្រអប់លេខប្ដូរតាមបំណង

ផលិតផល

  • ប្រអប់លេខប្ដូរតាមបំណង

    ប្រអប់លេខប្ដូរតាមបំណង

    បរិស្ថានកម្មវិធី

    ផលិតផលអាចត្រូវបានប្រើជាសន្ទះបាល់, សន្ទះមេអំបៅ, សន្ទះបិទបើក, សន្ទះបិទបើកខ្យល់និងប្រអប់ហ្គែរសន្ទះបង្វិល 90 °ផ្សេងទៀត, ស៊េរី SLA សម្រាប់ឧបករណ៍ដ្រាយសន្ទះបិទបើកត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ឧបករណ៍ដ្រាយខ្យល់ដែលរង់ចាំដោយដ្រាយដោយដៃ។